Vị trí : Kiểm toán dự án
Hồ sơ gồm :
Bộ hồ sơ Năng lực kiểm toán theo quy định
Yêu cầu :
1. Giới thiệu
Để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả tài trợ và tuân thủ các quy định của các nhà tài trợ, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) mong muốn sử dụng dịch vụ của một hãng kiểm toán độc lập, có uy tín và năng lực (có Chứng nhận Kế toán công/Ủy quyền Kế tóan công) để tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của mình . Hoạt động kiểm toán cần được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế ban hành bởi Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC). Chúng tôi cần mời 01 đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm với các thông tin và yêu cầu  cụ thể   dưới đây:
 
2. Mục tiêu và Phạm vi kiểm toán
- Kiểm toán báo cáo tài chính giai đoạn “Từ 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015”
- Kiểm tra, đánh giá và báo cáo về sự tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận ký giữa WARECOD với các nhà tài trợ, và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan tới kế toán và thuế.
- Đơn vị kiểm toán sẽ theo nguyên tắc lấy mẫu kiểm tra các khoản chi báo cáo có đầy đủ các chứng từ hợp lệ hay không. Quy mô mẫu sẽ dựa vào phân tích rủi ro của bên kiểm toán và sẽ được nêu trong báo cáo kiểm toán. Kiểm toán viên sẽ báo cáo con số phát hiện trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào liên quan tới các chứng từ, sổ sách kế toán.
- Kiểm tra việc  tuân thủ các yêu cầu và các quy định  tổ chức của WARECOD.Đồng thời xem xét việc WARECOD và  các  tổ chức nhận ngân sách từ WARECOD có tuân thủ  quy định thực hiện các hoạt động theo như đã thỏa thuận giữa các đối tác và theo đề xuất dự án đượ phê duyệt như thế nào.
 
3. Yêu cầu về kết quả kiểm toán

- Hoạt động kiểm toán phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn quốc tế
- Báo cáo kiểm toán cung cấp các thông tin chi tiết về phương pháp và phạm vi kiểm toán đã thực hiện
- Báo cáo kiểm toán phải đảm bảo việc kiểm toán tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế và thực hiện bởi các kiểm toán viên có năng lực đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên (có đóng dấu của đơn vị và chữ ký của người có trách nhiệm)
- Đơn vị kiểm  toán viên phải nộp bản ghi nhớ/ kiểm toán/ thư quản lý cho WARECOD  trong đó chứa đựng  các kết quả phát hiện trong quá trình kiểm toán.
- Kiểm toán viên sẽ đưa ra những khuyến nghị để khắc phục những điểm yếu hiện tại trong quản lý tài chính dự án và chúng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
- Báo cáo kiểm toán không dài quá 40 trang được trình bày bằng tiếng Anh và Tiếng Việt gửi cho WARECOD 05 bản cứng  mỗi loại và 01 bản điện tử.
- Bản thảo Báo cáo kiểm toán phải được gửi cho WARECOD  trước ngày 15 tháng 2 năm 2016 và báo cáo kiểm toán chính thức có chữ ký của người phụ trách cơ quan kiểm toán phải gửi cho WARECOD  trước ngày 25  tháng 2 năm 2016

4. Thời gian thực hiện và kinh phí
- Thời gian thực hiện: từ 15/1/2016 đến 25 tháng 1 năm 2016
- Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của kiểm toán viên và theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của dự án và nhà tài trợ.

5. Thời gian nhận hồ sơ Năng lực kiểm toán

- Từ ngày 15/11/2015 đến ngày 30/11/2015

- Mọi thông tin liện lạc được gửi tới email : info@warecod.org.vn

- Số điện thoại: 04.3773.8776 nhánh 101

Nơi làm việc :
Phòng 801, tòa nhà HACISCO, số 15, ngõ 107, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Địa chỉ nộp hồ sơ :
info@warecod.org.vn
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 30/11/2015

Nhận bản tin