Vị trí : Chuyên gia đánh giá dự án
Hồ sơ gồm :
CV
Yêu cầu :

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD) là một tổ chức phi chính phủ và là thành viên của Liên hiêp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Mục tiêu của Trung tâm là thúc đẩy việc sử dụng  bền vững nguồn tài nguyên nước của Việt Nam, để đạt được mục tiêu, Trung tâm đã xây dựng và đang thực hiện 05 chiến lược cụ thể (1) Phương pháp tiếp cận lưu vực sông (LVS) - thúc đẩy phương pháp LVS hiệu quả tại một LVS cụ thể; (2) Các dự án phát triển cộng đồng - quảng bá những phương pháp thích hợp, bảo vệ, phục hồi nguồn nước và nguồn lợi thủy sản,ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương và những nhóm yếu thế; (3) Phát triển cộng đồng và tăng cường năng lực thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, nâng cao trách nhiệm giải trình trong vấn đề quản lý nguồn nước và nguồn lợi thủy sản thông qua trao quyền cho cộng đồng và phát triển quá trình tham gia đánh giá hệ thống; (4) Vận động chính sách - vận động cho việc cải thiện chính sách, thông qua các bài học kinh nghiệm và kết quả thu được từ các chiến lược 1, 2 và 3; và (5): Mạng lưới sông ngòi Việt Nam.


Để  thực hiện chiến lược của mình Trung tâm đã thực hiên nhiều dự án trong đó có dự án “Thúc đẩy sự tham gia của địa phương trong quá trình ra quyết định liên quan đến BĐKH và môi trường ở lưu vực sông Lô - Gâm” do tổ chức RLS  tài trợ được thực hiện trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc và Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng từ năm 2012 - 1016; Qua từng năm, Dự án xây dựng các mục tiêu và các hoạt động cụ thể nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ và người dân địa phương cũng như thúc đẩy sự kết nối mạng lưới cộng đồng địa phương để đảm bảo khả năng thích ứng và phục hồi do ảnh hưởng của BĐKH và môi trường.


Để  tiếp tục triển khai các dự án tiếp theo được hiệu quả hơn, Trung tâm cần phải tiến hành theo dõi và đánh giá dự án. Trước khi kết thúc dự án, Trung tâm cần huy  động một chuyên gia đánh giá dự án để thực hiện: nghiên cứu, đánh giá  để lập báo cáo việc thực hiện Dự án. Nội dung dự kiến của báo cáo bao gồm   kết quả thực hiện các mục tiêu của dự án  phù hợp với khung kết quả của dự án  như thế nào  trong đó nêu lên các tác động qua lại của các hợp phần, có đạt mục đích, chiến lược của Trung tâm, và các đề xuất cho việc thực hiện các hoạt động như thế nào để đạt được kết quả mong muốn.

 

1. Nhiệm vụ của chuyên gia

- Xây dưng bộ công cụ đánh giá dự án đảm bảo thu thập được các thông tin cần thiết và  chính xác,

- Lập kế hoạch đánh giá : phối hợp với cán bộ dự án để lập kế hoạch đi thực địa kết hợp với thời gian nghiên cứu, 

- Thực hiện đánh giá: liên hệ và lập kế hoach làm việc với địa phương, chuẩn bị công văn, dự trù kinh phí, triển khai các hoạt động đánh giá,

- Thực hiện  đi thưc địa với các cán bộ dự án để thu thập thông tin và đánh giá việc thực hiện mục tiêu , đề xuất ý kiến   cho việc thực hiện thuận lợi các giai đoạn sau của dự án,

- Viết báo cáo đánh giá kết quả và  hiệu quả của dự án theo mục tiêu và khung kết quả của dự án cũng như mục tiêu và chiến lược của Trung tâm , và đề xuất bài học kinh nghiệm cho những dự án  tiếp theo đạt được kết quả như mong muốn.


2. Yêu cầu chuyên môn:                                               

- Trình độ: bằng thạc sĩ về Môi trường, BĐKH, Dân tộc học, hoặc Khoa học xã hội;

- Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm, kiến thức làm việc tại cộng đồng nông thôn miền núi và BĐKH; Đã thực hiện  đánh giá  ít nhất 5 dự án, trong đó ít nhất với 2 dự án phát triển cộng đồng và biến đổi khí hậu;

- Khả năng và Kỹ năng:

Có khả năng phân tích thông tin và viết báo cáo đánh giá dự án;

Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc theo nhóm;

Có kỹ năng giao tiêp tốt, viết tiếng Anh trôi chảy.


3. Sản phẩm:

- Bộ công cụ theo dõi và đánh giá (tiếng Việt và tiếng Anh),

- Các chỉ tiêu đánh giá cụ thể thể hiện mục tiêu dự án được thực hiện,

- Báo cáo đánh giá bằng (tiếng Việt và tiếng Anh)


4. Hỗ trợ từ dự án: văn phòng và xe đi thực địa


Nơi làm việc :
Cao Bằng
Địa chỉ nộp hồ sơ :
Nộp trực tuyến qua email: info@warecod.org.vn
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 27/4/2016

Nhận bản tin