Vị trí : Điều phối Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam
Hồ sơ gồm :
+ Lý lịch tự thuật, trong đó nêu rõ: Quá trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, các chứng chỉ chuyên môn, trình độ tiếng Anh; kinh nghiệm công tác, thành tích đặc biệt.
+ Bản scan (hoặc ảnh chụp bản gốc/bản công chứng) các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ tiếng Anh (nếu có).
– Nếu trúng tuyển, ứng viên sẽ được yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ bản cứng theo quy định trước khi ký kết hợp đồng.
Yêu cầu :
Chịu trách nhiệm với: Giám đốc WARECOD và Ban điều hành VRN
Các dự án phụ trách: Dự án của Mạng lưới VRN
Trách nhiệm chính: Quản lý và điều phối triển khai các dự án, hoạt động của Mạng lưới bám sát chiến lược, vận động chính sách & gây quỹ 

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho việc điều phối viên VRN:

-Điều hành nhóm điều phối VRN lập kế hoạch hoạt động hàng năm của VRN để trình Ban điều hành VRN và thông qua tại Hội nghị thường niên
-Hàng tháng phụ trách lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các dự án và hoạt động của VRN đã được phê duyệt cùng với nhóm VRN. 
-Phân bổ nguồn ngân sách dành cho các hoạt động của VRN cùng với nhóm cán bộ dự án. 
-Giám sát tiến độ và kết quả, chất lượng thực hiện các hoạt động của VRN dựa vào quy chế tài chính của WARECOD và thoả thuận tài trợ của từng dự án
-Viết các đề xuất và ý tưởng dự án mới để huy động ngân sách thực hiện chiến lược của VRN 
-Tạo dựng và nắm bắt các cơ hội để quảng bá về hoạt động của VRN và mở rộng mối quan hệ hợp tác của VRN
-Phân công công việc, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho các cán bộ trong nhóm điều phối trong quá trình triển khai dự án 
-Chịu trách nhiệm kiểm duyệt, chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo dự án và báo cáo với nhà tài trợ 
-Đáp ứng các yêu cầu của các nhà tài trợ như cung cấp thông tin, đưa dẫn thăm vùng dự án...
-Lập kế hoạch sử dụng các kết quả, sản phẩm của VRN
-Tham gia phát triển định hướng chiến lược dự án, chương trình cùng Ban điều hành VRN và nhóm cán bộ dự án.
-Cùng phối hợp với Ban điều hành VRN thưc hiện công tác đối ngoại có liên quan tới hoạt động của VRN
-Báo cáo định kỳ công việc với ban điều hành VRN

Nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho việc vận động chính sách:
-Hàng tháng lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động vận động chính sách theo vấn đề và theo lĩnh vực cùng với nhóm VRN;
-Chủ động trong các hoat động vận động chính sách liên quan đến bảo vệ sông ngòi ở Việt Nam;
-Xây dựng và thúc đẩy quan hệ giữa VRN với các cấp ra quyết định, các nhà làm chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của VRN;
-Nắm bắt các vấn đề cần vận động chính sách và xác định các kế hoạch vận động chính sách tương ứng;
-Huy động sự tham gia của các bên liên quan để triển khai kế hoạch vận động chính sách (tổ chức và tham gia sự kiện, viết kiến nghị chính sách, vận động hành lang…);
-Theo dõi sự thay đổi chính sách, quyết định và cập nhật cho mạng VRN;
-Viết báo cáo quá trình và kết quả vận động chính sách cho ban điều hành;
-Nâng cao năng lực vận động chính sách cho một số thành viên nòng cốt của VRN;
-Tham gia phát triển định hướng chiến lược dự án, chương trình cùng Ban điều hành VRN và nhóm cán bộ dự án VRN;
-Cùng phối hợp với Ban điều hành VRN thưc hiện công tác đối ngoại có liên quan tới hoạt động của VRN;
-Báo cáo và lập kế hoạch hoạt động theo quý cho ban điều hành VRN.

Điều phối dự án của VRN:

•Lên kế hoạch làm việc và triển khai công việc theo đề xuất dự án;
•Xác định và đề xuất với Ban Giám đốc những công cụ, giải pháp hỗ trợ cần thiết cho dự án;
•Lập dự trù và báo cáo tài chính theo quy chế chi tiêu dự án và quy định của WARECOD; 
•Đảm bảo tiến độ và chất lượng của hoạt động dự án theo đề xuất dự án và yêu cầu của WARECOD;
•Cùng với đối tác phát triển kế hoạch làm việc phù hợp và đảm bảo triển khai các hoạt động của nhóm dự án theo đúng yêu cầu của WARECOD, nhà tài trợ và quy định của pháp luật; 
•Đáp ứng các yêu cầu của các nhà tài trợ của dự án mình điều phối như cung cấp thông tin, đưa dẫn thăm vùng dự án;
•Quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan đến dự án; 
•Chịu trách nhiệm lập, chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo các dự án do mình phụ trách trước khi gửi cho Ban giám đốc WARECOD;
•Viết báo cáo cho nhà tài trợ theo như yêu cầu, cung cấp các thông tin, vấn đề liên quan tới dự án khi nhà tài trợ yêu cầu. 

Thời gian làm việc và quyền lợi:
– Thời gian thử việc: 3 tháng;
– Sau thời gian thử việc, được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định;
– Điều kiện làm việc tốt, môi trường làm việc năng động, trong nước và quốc tế.
Nơi làm việc :
#12A03 – toà nhà 24T2 – phố Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, Hà Nội
Địa chỉ nộp hồ sơ :
Nộp hồ sơ thông qua địa chỉ Email: info@warecod.org.vn
Thư nộp Hồ sơ có tiêu đề “Ứng tuyển vị trí Điều phối viên Mạng lưới Sông ngòi việt Nam” -Tên ứng viên;
Chúng tôi cám ơn tất cả những người quan tâm và nộp hồ sơ nhưng chỉ những ứng viên lọt và
Hạn nộp hồ sơ :
Hết ngày : 15/3/2019

Nhận bản tin